top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ( KVKK ) BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

Ziyaret ettiğiniz bu web sitesi AKİL ENERJİ MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ ne aittir.

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla AKİL ENERJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hazırlanmıştır.

 

Veri Sorumlusu: AKİL ENERJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES: Seyrantepe m. Çekimser s. No:13/A 34418 Kağıthane Istanbul

VERGİ NO: 0280475813

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma metninin temel amacı, Şirket tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır.

 

A. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları


Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz; 

 

 1. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi, 

 2. Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi, 

 3. Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması (Acil durum hazırlıklarının yapılması ve operasyonlarının yürütülmesi, İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, İş sağlığı ve güvenliği kapsamında kaza ve mevzuat yönetimi, işyerine giriş çıkış bilgisi ve görüntüsü kayıtları, kapalı devre güvenlik kamera sistemi (CCTV) ile kaydedilmiş görüntü kayıtlarınız), 

 4. İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması, 

 5. İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması, 

 6. Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi (Personel özlük dosyalarının oluşturulması, bordrolama, Çalışan sözleşme süreci yönetimi, Sigorta yenileme süreçlerinin yürütülmesi, Çalışanlara sağlık hizmetlerinin sağlanması, Kan grubu listelerinin tutulması, Adli Sicil Kaydı, Çalışanlara iş sözleşmesinin ifası kapsamında araç, telefon ve hat tahsis edilmesi, Vekâlet ve imza sirküleri temin süreçlerinin yürütülmesi, Alt işverenlik kapsamında uygunluk değerlendirmelerinin yapılması, 

 7. Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması ve / veya, 

 8. Şirketimizin düzenlediği organizasyonlara katılım sağlanması, 

 9. Çalışan adayının niteliğinin, tecrübesinin ve ilgisinin açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek, Gerektiği takdirde, Çalışan adayının ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip Çalışan Adayı hakkında araştırma yapmak, Başvuru ve işe alım süreci hakkında Çalışan Adayı ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan açılan herhangi bir pozisyon için Çalışan Adayı ile iletişime geçmek, uygun olabilecek diğer bağlantılı şirketlerimize yönlendirme yapmak, 

 10. Şirketimiz Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası (Çalışanlara e-posta hesabı açılması ve yetkilendirilmesi, internet log kayıtlarının tutulması) amacıyla işlenecektir. 

 

B. Kişisel Verilerin İşlenme Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

 

Kişisel veriler kişisel veri sahibinden veya kişisel veri sahibinin açık rızasını bildirdiği 3. Kişilerden elde edilebilir. Elde edilen bu kişisel veriler toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, saklama, uyarlama, değiştirme, kullanma, aktarma, silme, yok etme, anonimleştirme yöntemleri ile işlenebilir.

 

Kişisel veriler KVKK md.5’te sayılan meşru sebeplerden birinin varlığı halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın yukarıdaki yöntemlerden biri veya birkaçı ile işlenebilirler:

 

 • Kanunlarda ve ilgili herhangi mevzuatta açıkça öngörülmesi.

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerine, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5/1-h. maddesine uygun olarak belirtilen amaçlara sınırlı olarak işlenmekte, toplanmakta ve aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz şirket faaliyetleri kapsamında ilgili mevzuatlarda yazılı süre kadar muhafaza edilerek saklanmaktadır.

 

C. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

a. Yurtiçi Aktarım

Kişisel verilerin KVKK veya ilgili mevzuat gereği idari ve adli kurum ve kuruluşlara aktarımını zorunlu kıldığı durumlar saklı kalmak üzere, Şirket tarafından ilgili kişilere ait kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın başka kişilere aktarılmamaktadır fakat KVKK’nın 5 ve/veya 6. maddesinde sayılı hususların söz konusu olduğu durumlarda hukuka uygunluk sebebi varlığından dolayı açık rıza aranmaksızın kişisel verileriniz yasal çerçevede ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacaktır.

 

b. Yurtdışı Aktarım

Şirket, KVKK ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlara uygun ve gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve ilgili kişinin açık rızasını alarak kişisel verileri yurt dışına aktarabilir. İlgili kişinin açık rızasının aranmadığı haller için, kişisel verinin aktarılacağı ülkenin "güvenli ülke" statüsünde olması ve yeterli korumayı sağlayıp sağlamadığı şartı aranır. Kurul tarafından veri aktarılan ülkenin güvenli ülke statüsünde sayılmadığı durumlar için, Kurul izni ile yeterli korumayı taahhüt edecek bir veri aktarım protokolü imzalanır.

 

c. Aktarım Yapılan Kurum, Kuruluşlar ve Kişiler

Şirketimiz, kişisel verileri, İş Hukuku, Borçlar Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Ticaret Kanunu, Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği ve hizmetlerimiz ile ilgili diğer tüm mevzuat çerçevesinde sayılı mevzuatlar gereğince;

 

 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarla,

 • Yetkili mercilerle,

 • Vergi Daireleri, işyeri müfettişleri, İşKur, Bölge Çalışma ve SGK başta olmak üzere idari kurum ve kuruluşlarla,

 • Talep olması halinde mahkemelere ve diğer resmi-adli mercilerle paylaşabilir.

 • Bunlar dışında Şirketimiz kişisel verilerinizi, KVKK md.8 ve 9’a aykırı olmamak ve ilgili mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini almak kaydıyla;

 • Yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki iş birliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarına, tedarikçilere, iştiraklerine,

 • Dışarıdan destek alınan hukuk bürosuna, talep olması halinde mahkemelere ve diğer resmi-adli mercilere aktarılabilir.

 

D. KVKK’ nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız

 
Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; 

 1. Kişisel veri olarak işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 2. Kişisel veri olarak işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme 

 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. Yukarıdaki (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Veri sahipleri, yukarıda sayılan haklarını, “Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ıslak imzalı bir nüshasını, AKİL ENERJİ MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. adına SEYRANTEPE MAH. ÇEKİMSER SOK. NO:13/A 34418 KAĞITHANE ISTANBUL iletişim adreslerine şahsen veya posta/kargo vasıtasıyla ileterek kullanabilirler.

bottom of page